Trang nhà Thiên-Lư Bửu-Ṭa

29. T́nh thương không ranh giới

Một hôm, Đề Bà Đạt Đa lâm bệnh. Nhiều thầy thuốc đă đến chữa trị nhưng không khỏi. Lúc đó anh họ của ông – Đức Phật – đă đến thăm ông.

Một trong những đệ tử của Phật hỏi: “Bạch Đức Thế Tôn, tại sao Ngài lại cứu giúp Đề Bà Đạt Đa? Chính ông ta đă nhiều lần mưu hại Ngài. Ông ta thật tâm muốn giết Ngài mà”.

Đức Phật trả lời: “Không có lư do ǵ để thân thiện với người này và thù địch với kẻ khác. Tất cả mọi người đều b́nh đẳng như nhau, v́ ai cũng đều muốn hưởng hạnh phúc an lạc và không ai thích bệnh tật khổ đau. Do đó chúng ta phải đối xử với mọi người bằng t́nh thương không phân biệt”.

Rồi Đức Phật đi đến bên giường của Đề Bà Đạt Đa và nói: “Nếu thật sự ta yêu thương Đề Bà Đạt Đa, người đă luôn cố gắng hăm hại ta, như là thương yêu La Hầu La, con trai độc nhất của ta, th́ cho Đề Bà Đạt Đa được mau lành bệnh”. Ngay lúc ấy, Đề Bà Đạt Đa cảm thấy sức khỏe b́nh phục trở lại.

Đức Phật quay qua các đệ tử và nói: “Hăy nhớ rằng, t́nh thương của một vị Phật luôn b́nh đẳng đối với tất cả chúng sinh”.

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh