Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

GIẢI MĂ TRUYỆN TÂY DU

 

LÊ ANH DŨNG

Sách tham khảo chọn lọc

[Ấu học quỳnh lâm 1912] - Ấu học quỳnh lâm. Thượng Hải: Thiên bảo thư cục thạch ấn; Quảng ích thư cục phát hành.

[Ấu học quỳnh lâm 1994] - Tŕnh Đăng Cát (Minh); Trâu Thánh Mạch (Thanh). Ấu học quỳnh lâm. Thái Nguyên, Liêu Ninh: Bắc nhạc Văn nghệ xuất bản xă phát hành.

[C.J. Jung 1965] và R. Wilhelm - Das Geheimnis der Goldenen Blüte. Zũrich và Stuttgart: Rascher.

[D.T. Suzuki 1960] - Manual of Zen Buddhism. New York: Grove Press, Inc.

[Đái Nguyên Trường 1970] - Tiên học từ điển. Đài Bắc, Đài Loan: Chân thiện mỹ xuất bản xă.

[Đại thừa chơn giáo 1950] - Đại thừa chơn giáo. Sài G̣n: Chiếu minh đàn xb, bản in lần thứ Hai.

[Đoàn Trung C̣n 1963] - Phật học từ điển. Ba quyển. Sài G̣n: Phật học Ṭng thơ xb.

[Đỗ Tất Lợi 1981] -Những vị thuốc và cây thuốc Việt Nam. NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội.

[Giới Tử Viên 1966] - Nguyên bản Giới Tử Viên họa phổ. Hong Kong: Hương Cảng cơ bản thư cục.

[Henry Doré 1966] - Researches into Chinese superstitions by Henry Doré, J.S. translated from the French with notes, historical and explanatory by M. Kennelly, J.S. Taipei. [Bản tiếng Pháp: Recherches sur les supersitions en Chine. 3 vol. Shanghai: 1922-1926.]

[Hồng Phi Mô 1992] - Đạo giáo trường sinh thuật. Trung Quốc: Chiết Giang cổ tịch xuất bản xă.

[Karl Jaspers 1963] - Nietzsche and Christianity. Trans. by E. B. Ashton. Henry Regnery Co., Gateway Edition.

[Léon Wieger 1927] - Histoire des croyances religieuses et des opinions philosophiques en Chine. Hien-hien.

[Lê Anh Minh] -Tản mạn về thư pháp”. Tuần san Sài G̣n thứ Bảy. Số 421, ngày 06.3.1999.

[Liu Ts'un-Yan 1973] - “The Compilation and historical value of the Tao-Tsang” (in Essays on the sources for Chinese history. Editors: Donald Leslie, Colin Mackerras, Wang Gung Wu. Canberra: Canberra Australian National University Press.)

[Lỗ Tấn 1996] - Sơ lược lịch sử tiểu thuyết Trung Quốc. Lương Duy Tâm dịch. Hà Nội: NXB Văn hóa-Thông tin.

[Max Kaltenmark 1965] - Lao tseu et le Taođsme. Paris: Seuil.

[Nancy Wilson Ross 1968] - Trois voies de la sagesse asiatique. Paris: Stock.

[Narada 1964] - The Buddha and His Teachings. Sài G̣n.

[Ngô Phong 1994] - Trung Quốc Đạo học thông điển. Trung Quốc: Nam Hải xuất bản công ty.

[Ngô Thừa Ân 1988] - Tây du kư (truyện tranh). Trung Quốc: NXB Mỹ thuật Hà Bắc.

[Nguyễn Hiến Lê 1971] - Ư chí sắt đá (bài “Huyền Trang và công cuộc thỉnh kinh vô tiền khoáng hậu của nhân loại”). Sài G̣n: NXB Thanh tân.

[Owen and Eleanor Lattimore 1971] - Silks, spices and empire. New York: Dell Publishing Co. Inc.

[PBĐK] - Pháp bảo đàn kinh. Huyền Mặc Đạo nhơn và Đoàn Trung C̣n dịch. Sài G̣n: Phật học Ṭng thơ xb.

[Soothill 1962] Soothill, William Edward và Lewis Hodous cùng các người khác - Trung-Anh Phật học từ điển - A Dictionary of Chinese Buddhist Terms. Đài Bắc: Phật giáo Văn hóa Phục vụ xứ xb.

[TDK I-X 1982-1988] Ngô Thừa Ân - Tây du kư. Tập I-X. Như Sơn, Mai Xuân Hải, và Phương Oanh dịch. Hà Nội: Nxb Văn học.

[TDK 1987] Ngô Thừa Ân, Tây du kư. Trường Sa, Hồ Nam, Trung Quốc: Nhạc lộc thư xă.

[Thất chơn nhơn quả 1974] Thất chơn nhơn quả. Lâm Xương Quang dịch. Mỹ Tho: Liên hoa Tịnh thất xb.

[Thích Minh Châu 1989] - Huyền Trang, nhà chiêm bái và học giả. Trường Cao cấp Phật học Việt Nam xb.

[Từ hải 1948] - Từ hải. Đài Loan: Trung Hoa Thư cục.

[Vơ Đ́nh Cường 1992] - Đường Tam tạng thỉnh kinh. Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam xb.

[Vương Hồng Sển 1993] - Thú xem truyện Tàu, bài “Lược khảo về Tây du kư và Đại Đường Tây Vực kư”.

HT

http://www.thienlybuutoa.org/Uni/ThiVan/LeAnhDung.htm

http://www.thienlybuutoa.org/Uni/ThiVan/LAD.htm

 

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh