THANH SĨ

 

01) Lời vàng trong mộng

02) Vạn niên huynh đệ

03) Rằm tháng mười

04) Đâu là phàm thánh

05) Tiếng nói trong hoa sen

06) Hỡi quê nhà

07) Đă chết mà sống

08) Tôi không quên

09) Ánh sáng từ bi

10) Đường giải thoát

11) Thần cơ thật luận

12) Con thuyền Đại Đạo

13) Đời mạt pháp

14) Là Phật tử

15) T́nh đạo Phật

16) Đến liên hoa

 

Trở lại trang chánh