Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ
Từ-Bi Bác-Ái Công-B́nh

ĐẠi ThỪa Chơn Giáo


Cuốn 1   
 Mặt A        (Download)
Thánh tựa
Khai kinh
Tam-giáo Thánh-Nhơn
Cao-Đài xuất thế. Cao-Đài hưng truyền
Giải nghĩa bốn chữ Đại-Thừa Chơn-Giáo
Mặt B        (Download)
Chỉ ư Thuyết-Minh
Thầy thành lập Cao-Đài Đại-Đạo như thế nào?
Nền tảng Cao-Đài Đại-Đạo


Cuốn 2    Mặt A        (Download)
Tôn chỉ của Cao-Đài Đại-Đạo
Quân-tử và Tiểu-nhơn
Kiên-nhẩn
Hiệp-ḥa
 Mặt B        (Download)
Đoàn-thể
Đạo-Đức
Xă thân giúp đời
Hai mối đại ân
Tỉnh thế


Cuốn 3    Mặt A        (Download)
Trách đời
Quả-báo luân-hồi
Lư Thiên-nhiên và lư tự-nhiên
Khởi trung tâm-Đạo
Khuyến tu cho thuận Thiên-Ư
Mặt B        (Download)
Đức-tin
Lư Đạo - Phép tu
Thập nhị liên-phong
Luyện kỷ tu thân
Tu tầm Chơn-Đạo


Cuốn 4    Mặt A        (Download)
Tiên-Thiên cơ ngẩu
Hậu-Thiên cơ ngẩu
Luận về Đại-Đạo Tâm-Truyền
Nhơn-vật tấn-hóa
Mặt B        (Download)
Thập Tự Tam-Thanh
"Sắc" "Không" luận
Luận về chữ " Tâm"


Cuốn 5    Mặt A        (Download)
Xuất thần
Tồn-Tâm dưỡng-tánh
Tham-thiền nhập định
Luyện Đạo
Tam-Thừa Cửu-chuyển
Mặt B        (Download)
Dưỡng sanh tánh mạng
Vũ-Trụ
Địa-cầu 68
Thiên-đàng Địa-ngục
Đại-Đạo phục-hưng - Cao-Đài xuất-thế


Cuốn 6    Mặt A        (Download)
Cách thức thờ phượng
Ấn-chứng Thiêng-Liêng
Đàn ra Kinh Đại-Thừa
Mặt B        (Download)
Đàn Chợ Lớn
Thảo-Lư Đàn


Cuốn 7    Mặt A        (Download)
Trước-Tiết Tàng-Thơ
Đàn Phú Lâm
Mặt B        (Download)
Long-Ẩn Đàn
Phàm tự - Bài ca tụng
Lời cầu-nguyện